مرکز پژوهش و فناوری آفاق نام کانال
میدونی تو خونه و خیابون و محل کارت چقدر تحت تشعشع امواج هستی؟ میدونی اثر این امواج بر بدنت چیه؟ این کانال که توسط یکی از اساتید بنام رشته امواج الکترومغناطیس مدیریت میشه به تمام سوالاتم در مورد اثرا شرح کانال
iust_afagh_research_center آدرس کانال
علمی موضوع کانال
366 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد