فن بیان گویندگی وکسب مهارت های فردی و اجتماعی نام کانال
آموزش کسب مهارت های فردی واجتماعی.سخنرانی و گویندگی.بازاریابی وتجارت شرح کانال
fanebayanebarbod آدرس کانال
علمی موضوع کانال
1771 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد