ژرفا:اسراری از دنیای کوانتوم نام کانال
فیزیک مدرن و کوانتوم شرح کانال
jarfaa آدرس کانال
علمی موضوع کانال
1120 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد