بروز نام کانال
با محوریت دانش و فناوری در زمینه های گوناگون و نیز با موضوعات متنوع اجتماعی ، طنز و اخبار شرح کانال
updated آدرس کانال
علمی موضوع کانال
609 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد