آموزش تخصصی بیوانفورماتیک نام کانال
آشنایی با پایگاه های داده های زیستی آشنایی با بلاست blast آشنایی با عملکرد دومین های پروتئین ها آشنایی با فیلوژنتیک و ترسم درخت فیلوژنتیکی آشنایی با طراحی ... شرح کانال
pishgam_bioinformatics آدرس کانال
آموزشی موضوع کانال
247 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد