وضعیت قیمت - تومان مدت نمایش توضیحات پلن
آزاد 120 000 یک ماه بالای صفحه - اولین بنر A
دارای بنر 120 000 یک ماه بالای صفحه - دومین بنر B
دارای بنر 100 000 یک ماه پایین صفحه - اولین بنر C
آزاد 100 000 یک ماه پایین صفحه - اولین بنر D
آزاد 50 000 یک ماه بالای صفحه تعرفه تبلغات اولین بنر E
آزاد 50 000 یک ماه بالای صفحه تعرفه تبلغات دومین بنر F


برای سفارش تبلیغات تماس بگیرید

Telegram.me\Amirmohammad_Shakeri