تکست گرافی نام کانال
نیازی نیست توضیح بدم جوین بده مطمئنم خوشت میاد حرف دل خیلیاست بد بود لفت بده شرح کانال
texxtgraphy آدرس کانال
شعر و ادب موضوع کانال
182 تعداد کلیک

پاک گرام