کانال دلتنگ کربلا نام کانال
کانال مذهبی برای جاماندگان و دلتنگای حرم ارباب شرح کانال
karbalaye_moala آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
690 تعداد کلیک

پاک گرام