اکارم نام کانال
طرح مباحثی پیرامون عفاف و حجاب،تهاجمات بی فرهنگی و...برای نوجوانان ،جوانان و خانواده ها . شرح کانال
akarem_262_55 آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
211 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد