جلوات(جمع جلوه) نام کانال
کانال جلوات (جمع جلوه) کانالی عالی با موضوعات سخنان پیامبران و بزرگان عجایب دنیا(قدرت خدا) دعای روز شرح کانال
jalavat آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
8 تعداد کلیک

پاک گرام