امروزما نام کانال
با مطالب امروز که شامل چند بخش است مانند کافه روز بخش ویژه مثل شنبه هنر و بخش بحث و نظر و کافه شب شرح کانال
emrozama آدرس کانال
فرهنگی موضوع کانال
7 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد