میراث نام کانال
نقد تخصصی مدعیان دروغین مهدویت به خصوص احمداسماعیل بصری به صورت کلیپ های کوتاه و صوت های از اساتید محترم شرح کانال
miras_313 آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
41 تعداد کلیک

پاک گرام