عاشقانه های آسمانی نام کانال
‍ دل ڪه هوایے شود... پرواز است ڪه آسمانےات مےڪند. و اگر بال خونیـن داشته باشےدیگر آسمــان، طعم ڪربلا مےگیرد. زیارت شهدا ،مجردانه ،پابوس،مناجات ،خندیشه،همسفرانه شرح کانال
asemaniiiiiiiha آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
88 تعداد کلیک

تخفیف در یزد