ساحل آرامش نام کانال
این کانال در راستای نشر و گسترش فرهنگ شیرین پارسی در زمینه متون و شعرهای عاشقانه پارسی فعالیت میکند شرح کانال
payamkhooneh آدرس کانال
شعر و ادب موضوع کانال
207 تعداد کلیک

پاک گرام