تفکرقرانی نام کانال
ارایه تفاسیر ایات به صورت خلاصه وروان وهزاران نکته اخلاقی و قرانی وداستانکهای قرانی واخلاقی کلیپ خنده حلال شرح کانال
tafakor_qurani آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
1558 تعداد کلیک

پاک گرام