شهراستیکرها نام کانال
کانالی پر از استیکر های جدید و رایگان بدون اسم با اسم و به طوری کلی هر روز بهترین استیکر های جدید عاقانه،مذهبی و غیره گذاشته میشه کافیه فقط یک بار عضو شوید شرح کانال
stickcity آدرس کانال
طنزوسرگرمی موضوع کانال
187 تعداد کلیک

پاک گرام