روزی یک حدیث نام کانال
هر روز یک حدیث با سند ومرجع کامل فرستاده میشود شرح کانال
rooziyekhadid آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
643 تعداد کلیک

تخفیف در یزد