شرکت مهندسی حفار پایدار تهران- پیمانکار نیلینگ میکروپایل شمع بتنی نام کانال
شرکت مهندسی حفار پایدار تهران- پیمانکار نیلینگ و انکرینگ و میکروپایل و ارائه خدمات ژئوتکنیک و ماشین الات حفاری و تزریق شرح کانال
hptiranco آدرس کانال
اطلاع رسانی موضوع کانال
105 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد