خاص خـــــداست نام کانال
صدور هیچ گذرنامه و ویزایی لازم نیست وقتی به ???? خـــــــدا ????پناهنــده میشوید شرح کانال
khaskhodast آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
583 تعداد کلیک

پاک گرام