میکاییل نام کانال
ارتباط قرآن و فیزیک (قرآن و اتم، هسته، ذره و پادذره، کیهانشناسی، نسبیت انیشتین و...) شرح کانال
mikaeelpak آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
1207 تعداد کلیک

پاک گرام