بوی عطرخدا نام کانال
خدایا ببخش مرابخاطرتمام گناهانم به خاطرتمام روزهایی که توبامن بودی ومن به وجودت پی نبردم خدایا نه آنقدرپاکم که کمکم کنی ونه آنقدربدم که رهایم کمی پس خدایا هیچ وقت رهایم نکن. شرح کانال
boyeatrkhooda آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
1038 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد