سیدافین نام کانال
رویکرد انطباقی، پویای، خلاق و انتخابی برای علوم اسلامی. در این کانال از علوم جدید منطبق با معارف اصیل اسلامی بهره می جوییم تا سبک زندگی اسلامی را در چهارچوب حقیقی آن پویایی بخشیم. شرح کانال
sidafin آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
712 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد