مهدی عنایتی نام کانال
کانال افسران جنگ نرم بردسکن کانالی با محتوای مطالب فرهنگی. مذهبی. سیاسی و خاطرات شهدا شرح کانال
web7744 آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
303 تعداد کلیک

پاک گرام