کانال ورزش نام کانال
این کانال، بنا به اطلاع رسانی و تحلیل ورزش و رخدادهای ورزشی(از ورزش همکانی تا قهرمانی) در سرتاسر کشور عزیزمان را دارد و از حضور ورزشکاران، مربیان و ...این حوزه بهره می برد. منتظر دیدار و مشارکت شما شرح کانال
varzesh_channel_ir آدرس کانال
ورزشی موضوع کانال
562 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد