طنزُوانه نام کانال
کانال طنزوانه برای ایجاد فضایی سالم در تلگرام ایجاد شده است و فاقد مطالب غیر اخلاقی است شرح کانال
tanzovane آدرس کانال
هنری موضوع کانال
160 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد