قربانی علم تحقق هر خواسته نام کانال
باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود... قربانی در تاریخ گاه دچار کژفهمی هایی شده و شاید اولین معنایی که با شنیدنش به ذهن می رسد، ذبح یک حیوان باشد، حال آن که معنای راستینش با آن چه در میان عموم شرح کانال
ghorbanivakhaste آدرس کانال
آموزشی موضوع کانال
138 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد