تخفیف در یزد نام کانال
در این کانال فروشگاه هایی که کالاها و خدمات خود را ارزان تر دیگر فروشگاه های استان یزد عرضه می کنند، معرفی می شوند. شرح کانال
https://t.me/takhfifdaryazd آدرس کانال
اطلاع رسانی موضوع کانال
268 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد