پرسمان دینی نام کانال
مجموعه ای از پرسش و پاسخ های اعتقادی ، سیاسی، فقهی، فلسفی و... دینی. شرح کانال
PorsemaneDiniii آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
1116 تعداد کلیک

پاک گرام