نام کانال : پرسمان دینی
 شرح کانال : مجموعه ای از پرسش و پاسخ های اعتقادی ، سیاسی، فقهی، فلسفی و... دینی.
 آدرس کانال : PorsemaneDiniii
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 773
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام