ختم قرآن روزانه یک تا پنج صفحه نام کانال
در این کانال برای هر نفر یک تا پنج صفحه قرآن اختصاص داده میشود شرح کانال
khatmghoraan آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
230 تعداد کلیک

تخفیف در یزد