اعمال مستحبی روزانه نام کانال
هر روز ذکر و سوره و دعا های مربوط به همان روز و یک صفحه از قران کریم به همراه صوت، همچنین اعمال مستحبی روزها و ماه های خاص و بعضی دیگر از آداب مستحبی که برای انجام آنها سفارش شده است در کانال قرار داد شرح کانال
sharabianiha آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
961 تعداد کلیک

تخفیف در یزد